Stichting Herenboeren Rotterdam in 2020

We wensen iedereen een voorspoedig Herenboerenjaar en we willen in deze nieuwsbrief onze doelstelling voor 2020 uiteen zetten.

Het doel van onze stichting
Even terug naar ons doel in de statuten van stichting Herenboeren Rotterdam (juli 2017):1. De stichting heeft als doel het doorlopen van het proces om te komen tot de implementatie en realisatie van het Herenboeren concept […] om een coöperatie te kunnen realiseren, zowel op organisatorisch, administratief, bedrijfsmatig, juridisch en operationeel niveau; ————-
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het enthousiasmeren en binden van bewuste deelnemers; b. het inrichten van werkgroepen en commissies; c. het zoeken naar een geschikte locatie: d. het zoeken naar een geschikte boer die in loondienst van de coöperatie voedsel gaat produceren; —————

Voor het stichten van meerdere boerderijen rondom Rotterdam borduren we voort op de ervaringen met deze geslaagde werkwijze. 
 
Vanaf dit voorjaar zullen we met een groeiende groep kartrekkers activiteiten organiseren om potentiële leden persoonlijk te enthousiasmeren. Dit gaan we doen door met jullie regelmatig op (groene) markten te staan, huiskamersessies te organiseren en natuurlijk publiciteit te zoeken in lokale media. We zullen de eerste Herenboerderij in Boxtel of tweede in Loenen bezoeken en zodra de mogelijkheid er is kunnen we ook excursies organiseren naar de Vlinderstrik.
Op 29 januari 2020 organiseren we ons eerste overleg met potentiële kartrekkers en partijen die mogelijk geschikte grond kunnen aanbieden. Per locatie formeren we een groep die gericht activiteiten organiseert, het bestaande netwerk onderhoudt en uitbreidt. Uiteraard worden jullie ondersteund door kennis en ervaring van de stichting en in een later stadium Herenboeren Nederland, bijvoorbeeld bij het het inrichten van het land, het teeltplan en het aanstellen van de geschikte boer. 

Actief meedoen / meedenken
Reeds hebben zich een tiental personen aangemeld die ervaring hebben op bepaald terrein en zich actief in willen zetten voor de realisatie. Denk aan agrariërs in de praktijk, mensen die een netwerk hebben bij een gemeente of ontwikkelaars of goed zijn in vormgeving, administratie, publiciteit of ICT.
 
Aanmelden voor deze avond als kartrekker of als organisatie met geschikte grond kan via rotterdam@herenboeren.nl. Op de avond zullen we thematische vervolgafspraken plannen gericht op een specifieke locatie of anders (publiciteit, organisatie, administratie, etc.).

Verslag Kring-Loop naar Den Haag op 14 januari
Onder de naam Kring-Loop trokken dinsdag 14 januari ruim vijftig organisaties en hun achterban naar Den Haag om aandacht te vragen voor natuur inclusieve landbouw.Kring-Loop is een gezamenlijk initiatief van organisaties die de biologische of biologisch-dynamische landbouw promoten, maar ook natuur- en landschapsorganisaties, bankbedrijf Triodos en duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Allemaal staan ze achter een tienpuntenplan met daarin een overkoepelende toekomstvisie (2040) voor een natuurinclusieve kringlooplandbouw.Het plan bevat tien stappen om de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw te realiseren. Het streven is een landbouw-voedselsysteem, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van eigen grondstoffen en zo min mogelijk van externe middelen als fossiele brandstoffen, kunstmest, krachtvoer en chemische middelen. Binnen dit systeem is aandacht voor een rijke biodiversiteit, een gezonde bodem, frisse lucht, voldoende schoon (grond)water, gezonde producten en gezonde dieren. Ook verdienen boeren een goed inkomen en zijn burgers bereid een reële prijs te betalen voor hun voedsel.In Den Haag nam minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het tienpuntenplan in ontvangst!

Meest gestelde vraag: Hoe kan ik zelf een huiskamersessie organiseren?
Ons antwoord: Als je in je netwerk of vriendenkring meerdere mensen kent die zich willen aansluiten bij Herenboeren en nog vragen hebben wat deelname precies inhoudt dan kun je een informatiebijeenkomst organiseren op locatie (werk, buurthuis, sportclub) of bij je thuis in de huiskamer of aan de keukentafel. Een van ons komt langs en zal een korte presentatie geven. Daarna is er ruim de tijd om vragen te stellen. We hanteren de ongeschreven regel van minimaal 5 geïnteresseerden voor een vruchtbare sessie.


Meer informatie over het reilen en zeilen van (het oprichten van) een Herenboerderij vind je op onze website! Vanaf februari zal hier het verslag van het kartrekkersoverleg op staan en zullen de data met verschillende activiteiten worden aangevuld.

Wilt u Herenboeren Rotterdam volgen of heeft u informatie, een vraag of tips? De bestuursleden zijn allemaal hardwerkende vrijwilligers dus mail ons wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden! Wilt u telefonisch contact dan kunt u bellen met Paul Valster (06-53204560) of Lucas van Zuijlen (06-22492209). U kunt ons volgen op FacebookInstagram en Twitter

—-

Herenboeren de Vlinderstrik ten noorden van Rotterdam is vol!
De Herenboerderij die reeds is gestart in de Schiebroekse polder ‘Herenboeren de Vlinderstrik’ heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. De coöperatie Herenboeren de Vlinderstrik zal voortaan met eigen leden communiceren via websitemail en sociale media zoals Twitter of Facebook.
Vragen? Stel ze via rotterdam@herenboeren.nl

Deel dit bericht: